ความสำคัญของระบบสหกรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญของระบบสหกรณ์ by Mind Map: ความสำคัญของระบบสหกรณ์

1. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

2. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในด้านการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวบรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ประกอบกับการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยสนับสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพและจัดสวัสดิการขั้นต้นให้กับชุมชนควบคู่กับการสร้างวินัยในการใช้จ่ายของคนในชุมชน