BIEN HOA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIEN HOA by Mind Map: BIEN HOA

1. VBV

1.1. ĐẤT

1.1.1. DT: 1.7 HA

1.1.2. MDXD: 60%

1.1.3. Mục đích SDĐ

1.1.3.1. Xin chuyển đổi TMDV

1.1.3.2. Thời hạn SDĐ: 50 năm

1.1.4. Ký HD Thuê Đất

1.1.4.1. Trả tiền thuê đất hàng năm

1.1.5. Cấp GCNQSDĐ mới

1.1.6. Pháp Lý ĐT

1.1.6.1. CTĐT (IPA)

1.1.6.1.1. Thời hạn DA: 50 năm

1.1.6.1.2. GCNDKDT DA (So KHDT)

1.1.6.1.3. DA: TTTM

1.2. TÒA NHÀ

1.2.1. Tầng cao: 3 ~ 5 tầng

1.2.2. VBV XÂY THÔ

1.2.3. Bàn giao tòa nhà CRV

1.2.3.1. CRV lắp đặt hoàn thiện

1.2.4. ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TS

1.2.4.1. Chuyển Quyền Sở Hữu TS (Bán/Góp Vốn TS gắn liền với Đất)

1.2.4.1.1. CTY MỚI

1.2.5. Pháp Lý DA

1.2.5.1. GPXD

1.2.5.2. QHCT 1/500