10 câu tục ngữ và lời giải thích

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
10 câu tục ngữ và lời giải thích by Mind Map: 10 câu tục ngữ và lời giải thích

1. Chỉ sự may mắn, dù không thấy đường nhưng chú mèo vẫn vồ được đồ ăn ngon.nên cố gắng làm mọi việc

2. tre non dễ uốn

2.1. có ý nghĩa là:nên dạy trẻ từ thuở nhỏ.nếu chúng ta không dạy những em bé từ nhỏ thì lớn lên sẽ rất khó dạy

3. 1.lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

3.1. có ý nghĩa là:những lời nói lịch sự không tối kém,sao chẳng nói với nhau bằng những lời nói tốt đẹp.trong cuộc sống chúng ta hãy nói với nhau bằng những lời nói tốt đẹp

4. bắt cá hai tay

4.1. có nghĩa là:chỉ những người tham lam,mới mất hết tất cả.trong cuộc sống chúng ta nên bắt một con cá thay vì mình tham lam bắt cả hai con cá bằng cả hai tay thì sẽ mất hết.

5. dạy khỉ trèo cây

5.1. chỉ việc làm thừa thãi.chúng ta lên không nên làm việc nếu biết việc đó vô tác dụng

6. biết đâu ma ăn cỗ

6.1. chỉ việc làm không ai biết.chúng ta nên làm mọi việc tốt nếu có thể và đùng lén lút làm việc

7. Cá lớn nuốt cá bé.

7.1. Đây là quy luật của tự nhiên, người mạnh hơn sẽ thắng thế.chúng ta cần phải mạnh mẽ.

8. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

8.1. Ý nói vấn đề dạy dỗ con cái đừng quá nuông chiều dễ sinh hư.chúng ta không nên chiều trẻ con quá mức

9. Mèo mù vớ cá rán.

10. Đói cho sạch, rách cho thơm.

10.1. Dù làm gì thì cũng phải đặt nhân cách lên đầu, dù cho có đói rách cũng không được trộm cắp, làm việc xấu.

11. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

11.1. Làm việc xấu quá nhiều ắt sẽ có ngày gặp báo ứng.chúng ta nên làm việc tốt.