Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INTERNET by Mind Map: INTERNET

1. INTERNET LÀ GÌ?

1.1. INTERNET Là mạng của các mạng máy tính

1.2. Máy tính được kết nối với internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet

1.3. Truy cập internet để tìm kiếm, chia sẻ lưu trữ thông tin

1.4. có nhiều dịch vụ khác nhau trên internet

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA INTERNET

2.1. Tính toàn cầu

2.2. Tính tương tác

2.3. Tính dễ tiếp cận

2.4. Tính không sở hữu

3. MỘT SỐ LỢI ÍCH CỦA INTERNET

3.1. Trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả

3.2. Học tập và làm viêc trực tuyến

3.3. Cung cấp nguồn nguồn tài liệu phong phú

3.4. Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống

3.5. Là phương tiện vui chơi, giải trí