Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Kvantitatiivsed

1.1. Eesmärkide/hüpoteeside postitamine

1.2. Arvulised ja mõõdetavad andmed

1.3. Järeldused andmeanalüüsi põhjal

2. Eesmärgid

2.1. Kogemuse saamine

2.1.1. Avastada iseseisvalt midagi uut

2.2. Oskus eristada olulist ebaolulisest

2.3. Objektiivsuse hindamise oskus

2.4. Asjakohasuse ja usaldusväärsuse hindamine

2.5. Andmeanalüüsi oskus, järelduste tegemise oskus

2.6. Eneseväljendamise oskus

2.7. Esinemisoskus kaitsmisel

2.8. Valmistumine õpingute jätkamiseks

3. Alaliigid

3.1. Kvalitatiivsed

3.1.1. Sõnalised ja pildilised andmed

3.1.2. Järeldused induktiivse analüüsi põhjal

4. Andmete kogumine

4.1. Laboris

4.2. Looduses

4.3. Inimeste hulgas

4.4. Andmebaasidest

5. Uurimistöö e. uurimus

5.1. Püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid

5.2. Uurimismeetodite kirjeldamine

5.3. Uurimuse läbiviimine

5.4. Tulemuste esitamine

5.5. Tulemuste analüüsimine

5.6. Järelduste tegemine

6. Uurimisprojekti etapid

6.1. Teema valik

6.2. Uurimisprojekti kavandamine

6.2.1. Tausta loomine

6.2.2. Uurimisprobleemi sõnastamine

6.2.3. Eesmärgi ja hüpoteesi kavandamine/sõnastamine

6.2.4. Andmete kogumise kavandamine

6.3. Uurimise läbiviimine

6.3.1. Andmete kogumine

6.3.2. Tulemused

6.3.3. Arutelu (analüüs)

6.3.4. Järeldused