Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. On oluline läbiviimise korrektsus

2. Mingile probleemile vastuse leidmiseks kogutakse andmeid

3. Teaduslikud uurimused

3.1. Kvantitatiivsed

3.1.1. Püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid

3.1.2. Järeldused statistilise andmeanalüüsi põhjal

3.2. Kvalitatiivsed

3.2.1. Püstitatakse eesmärgid ja uurimisküsimused

3.2.2. Järeldused leitakse mustrite põhjal

4. Töö kirjalik vormistus järgib uurimistööde üldist struktuuri

5. Uurimisprojekti kavandamine

5.1. 1.tausta loomine  2.uurimisprobleemi sõnastamine  3.eesmärgi ja hüpoteesi või uurimisküsimuse sõnastamine  4.andmete kogumise (metoodika) kavandamine

6. Eesmärk peab olema vastavuses pealkirjaga .

7. Andmete kogumine

7.1. testida püstitatud hüpoteesi / vastata uurimisküsimustele

8. Metoodika

8.1. Andmekogumismeetodid

8.2. Andmetöötlusmeetodid

8.3. Interpreteerimismeetodid

9. Vaatlus

9.1. Jälgitakse uurijast sõltumatult toimivaid protsesse

10. Alates 2014. a kohustuslik

10.1. New node

11. Kindla ülesehitusega kirjutis

12. Keskendub uurimisprobleemile

13. Eesmärk

13.1. Allikate kasutamine

13.2. Eristada ebaolulist

13.3. Järelduste tegemise oskus

13.4. Valmistumine õpingute jätkamiseks

14. Pealkiri

14.1. Hõlmab kogu sisu, kuid pole liiga lai

14.2. On vastavuses probleemi ja eesmärgiga

14.3. Sisaldab töö keskseid mõisteid

14.4. Ei ole lause, vaid fraas (puudub öeldis)

15. Uurimisprobleem esitatakse kirjeldusena, miks antud uurimust on vaja läbi viia