วิทยาการข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาการข้อมูล by Mind Map: วิทยาการข้อมูล

1. ความหมายของวิทยาการข้อมูล

1.1. เป็นสหสาขาวิชาที่ใช้วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทีม และระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหาความรู้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเก็บเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และข้อมูลขนาดใหญ่

2. องค์ความรู้สำหรับวิทยาการข้อมูล

2.1. 1.1

2.1.1. ศึกษากระบวนการในการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาประมวลผล

2.2. 1.2

2.2.1. เข้าใจปรากฎ การณ์หรือตีความ

2.3. 1.3

2.3.1. ทำนายหรือพยากรณ์

2.4. 1.4

2.4.1. ค้นหารูปแบบหรือแนวโน้มจากข้อมูล

2.5. 1.5

2.5.1. วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อแนะนำทางเลือกที่เหมาะสม

2.6. 1,6

2.6.1. ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด

3. ข้อมูลขนาดใหญ่(Bigdata)

3.1. Big Deta หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน หากแต่ไม่ใช่ปริมาณของข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือการที่องค์กรจัดการกับข้อมูลต่างหากการวิเคราะห์ Big Data นำไปสู่ข้อมูลเชิงลีกเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและการเคลื่อนไหวในกลยุทธ์ธุรกิจ

4. คุณลักษณะBigdata

4.1. 1.1

4.1.1. Volume ปริมาณของข้อมูล ที่ต้องมีคุณค่า และมีมากพอ

4.2. 1.2

4.2.1. และการค้นหาข้อมูล Velocity ความเร็วของข้อมูลที่เข้ามา แต่ถ้เข้ามาแล้วคั่นหาไม่เร็วไม่ถือว่าเร็ว

4.3. 1.3

4.3.1. จะเป็นเท็กซ์ รูป หรือข้อมูลลูกค้า Variety ความหลากหลายของข้อมูล ได้ทั้งหมดขอให้หลากหลาย

4.4. 1.4

4.4.1. Value ข้อมูลต้องมีประโยชน์นำไปใช้ทางธุรกิจได้

4.5. 1.5

4.5.1. Veracity คุณภาพของข้อมูล ต้องเชื่อถือได้