Rahvatervis

Rahvatervis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rahvatervis by Mind Map: Rahvatervis

1. Tervist mõjutavad tegurid ehk tervise determinandid

1.1. Tervise determinandid on personaalsed, sotsiaalsed, kultuurilised, majanduslikud ja keskkondlikud tegurid, mis mõjutavad tervisestaatust nii indiviididel kui ka rahvastikus (WHO i.a.)

1.1.1. - Pärilikud eeldused ehk geenid (20-30 %)

1.1.2. - Eluviis (40-50 %)

1.1.3. - Elukeskkond (20 %)

1.1.4. - Arstiabi e. tervishoid (10 %)

1.2. Tervisemõjurite ehk tervise determinantide all mõistetakse selliseid tegureid, mis kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas suunas (TAI)

1.2.1. - Poliitilised ja kultuurilised tervisemõjurid

1.2.2. - Sotsiaalmajanduslikud tervisemõjurid

1.2.3. - Käitumuslikud tervisemõjurid

1.2.4. - Keskkondlikud tervisemõjurid

1.2.5. - Bioloogilised tervisemõjurid

2. seos

2.1. Tervis

2.1.1. täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning mitte vaid puuete ja haiguste puudumine

3. seos

3.1. Haigus

3.1.1. Olukord, mis põhjustab inimesele kahju või valu

3.1.1.1. Peab olema tõendatud: - faktide (näiteks röntgenpilt) - analüüside (näiteks muutused vereanalüüsis) - mingil muul meditsiinis tunnustatud moel

3.1.2. patogenees = haiguse areng

4. seos

4.1. Tervise kontseptsioonid

4.1.1. 1. Statistiline

4.1.1.1. Tervist määratletakse erinevate biomeditsiiniliste (RR, Hbg, pulss jne) näitajate alusel

4.1.2. 2. Funktsionaalne

4.1.2.1. Organismi suutlikkus täita ühiskonnas oma rolli (sõltub ühiskonna väärtushinnangutest)

4.1.3. 3. Meditsiiniline

4.1.3.1. Haiguse puudumine (jättes kõrvale muud tegurid nt heaolu ja elukvaliteet)

4.1.4. 4. Akadeemiline

4.1.4.1. Tervis kui indiviidi bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete aspektide omavaheliste mõjude tulemus

5. seos

5.1. Salutogenees

5.1.1. Tervis põhineb organismi ressurssidel ning muutused tervises toimuvad ressursside vähenemisel negatiivses suunas või suurenemisel positiivses suunas (Antonovski)

6. seos

7. seos

7.1. Tervisemõjurite mudelid

7.1.1. Peegeldavad erinevaid tervise käsitlusi ning järeldust, et tervis on mitmeti mõistetav ning kujuneb mitmete mõjurite toimel

7.1.1.1. Dahlgren ja Whitehead’i tervisemõjurite mudel

7.1.1.1.1. Poliitilised otsused on kõige tõhusamaks tervist edendavaks tegevuseks ning tervisedendajate tegevusvaldkonnaks tervisttoetavate sotsiaalsete muutuste saavutamisel

7.1.1.2. Ryan ja Travis`e tervise determinatide mudel

7.1.1.2.1. "Jäämäe mudel" Mida lähemal on tervist mõjutavad tegurid veepinnale, seda kergem on nende mõju hinnata. Mida sügavamal vee all aga tervisemõjurid asuvad, seda raskem on neid näha, mõõta ja seostada tervisega.

7.1.1.3. Tarlov’i tervisemõjurite mudel

7.1.1.3.1. Geenid ja bioloogia

7.1.1.3.2. Tervishoid ehk meditsiiniabi

7.1.1.3.3. Terviskäitumine

7.1.1.3.4. Sotsiaalsed mõjurid

7.1.1.4. Barclay ja Fleming`i tervisemõjurite mudel

7.1.1.4.1. Personaalsed: geneetika, rahvus, sugu jne

7.1.1.4.2. Majanduslikud: töö, sissetulek ja sotsiaalne positsioon, haridus

7.1.1.4.3. Keskkondlikud: kodu- ja töökeskkond, füüsikaline keskkond

7.1.1.4.4. Sotsiaalsed: rahu ja turvalisus, paikkond, personaalsed suhted

8. Rahvatervis ja selle koht meditsiinis

8.1. Rahvatervis on teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks ja tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu

8.1.1. Esmased ennetusstrateegiad – eesmärgiks edendada ja kaitsta tervist (tervisedendus) ja vältida haigusi (haiguste ennetamine)

8.1.2. Teisesed ennetusstrateegiad – eesmärgiks haiguse varajane avastamine ja ravi

8.1.3. Kolmandad ennetusstrateegiad –eesmärgiks töövõimetuse (vaegurluse) vältimine ja teovõime taastamine (efektiivne ja põhjalik meditsiiniline ravi, füsioteraapia, rehabilitatsioonisüsteemid)

9. Tervisedendus

9.1. Inimese tervistväärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervisttoetava elukeskkonna sihipärane arendamine

9.1.1. Tervisedenduslikud tegevused on suunatud mitmetele potentsiaalselt muutuvatele tervisemõjuritele

9.1.1.1. Tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana

9.1.1.2. Terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine

9.1.1.3. Tervistavate teenuste arendamine

9.1.1.4. Eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine

9.1.1.5. Tervist soodustava elukeskkonna kujundamine