Vật lý lượng tử

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vật lý lượng tử by Mind Map: Vật lý lượng tử

1. Định nghĩa

1.1. Là một đại lượng

1.1.1. Rời rạc

1.1.1.1. Của một thực thể vật lý

1.1.2. Nhỏ nhất

2. Lịch sử ra đời

2.1. Thời Newton

2.1.1. Nguyên tử được cấu thành từ dạng hạt

2.2. Năm 1924

2.2.1. Các hạt thông thường mang tính chất sóng

2.2.1.1. Thuật ngữ " lưỡng tính sóng hạt" ra đời

2.2.1.1.1. Không tuân thủ ba quy tắc vật lý học cổ điển của Newton -> Lượng tử ra đời

3. Sự chồng chập lượng tử

3.1. Một hệ lượng tử có thể đo lường nhiều giá trị cùng một lúc

3.2. Quỹ đạo hỗn loạn và khó xác định

4. Sự vướng víu lượng tử

4.1. Là một hiệu ứng

4.1.1. Trạng thái một hay nhiều lượng tử có liên hệ với nhau

5. Sự mất liên kết lượng tử

5.1. Chịu sự tác động của môi trường bên ngoài

5.1.1. Sự liên kết của các lượng tử sẽ bị nhiễu loạn và biến mất

5.1.1.1. Quay về trạng thái vật lý thông thường

6. Sự xuyên hầm lượng tử

6.1. Sự chuyển dịch của lượng tử từ trạng thái này sang trạng thái khác

6.1.1. Bị ngăn cấm bởi các quy luật vật lý cổ điển