Vật liệu xây nhà

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vật liệu xây nhà by Mind Map: Vật liệu xây nhà

1. Gỗ

1.1. Khung nhà

1.2. Mái nhà, sàn nhà

1.3. Giá đỡ, nội thất

1.4. Vật liệu cách nhiệt

2. Gạch, ngói

2.1. Tường nhà

2.2. Mái nhà

3. Đá

3.1. Tường nhà

3.2. Đá nhỏ + xi măng + nước = bê tông

4. Thép

4.1. Khung nhà

4.2. Cột nhà

5. Cát

5.1. Cát + xi măng + nước = vữa xây dựng

6. Xi măng

6.1. Xi măng + cát + nước = vữa xây dựng