Pháp luật và Đời sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pháp luật và Đời sống by Mind Map: Pháp luật và Đời sống

1. Vai trò

1.1. Phương tiện để nhà nước quản lý XH

1.1.1. Điều chỉnh các quan hệ XH thống nhất,đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực Nhà nước

1.1.2. Tính phổ biến và bắt buộc chung phù hợp với lợi ích chung tạo được sự đồng thuận trong XH

1.2. Phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

1.2.1. Luật quy định để giải quyết các tranh chấp,khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật

1.2.2. Quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2. Khái niệm

2.1. Do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

2.2. Hệ thống các quy tắc xử sự chung

3. Đặc trưng

3.1. Tính quy phạm phổ biến:Bất kỳ ai ở điều kiện,hoàn cảnh nhất định cũng phải thực hiện khuôn mẫu pháp luật quy định

3.2. Tính quyền lực,bắt buộc chung:Do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

3.3. Tính xác định chặt chẽ về hình thức:văn phong,diễn đạt chính xác,rõ ràng,một nghĩa

4. Mối quan hệ với đạo đức

4.1. Nhà nước chuyển vi phạm đạo đức phù hợp với tiến bộ XH thành các quy phạm pháp luật và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

4.2. So sánh