Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành by Mind Map: Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành

1. Vận dụng thuyết Z

1.1. Đảm bảo đời sống, tạo không khí gia đình trong tổ chức

1.2. Đảm bảo tính công bằng

1.3. Thăng tiến từng thời điểm

1.4. Phải trải qua quá trình đảm trách công việc

1.5. Luôn đặt lợi ích tổ chức lên trên lợi ích cá nhân

1.6. Tạo cho người lao động trách nhiệm

2. Khái niệm

2.1. Vai trò

2.2. Khái niệm

3. Phương pháp quản lí định hướng khách hàng

3.1. Mong muốn của khách hàng là nguyên nhân điều khiển hành vi của doanh nghiệp dịch vụ

3.2. Người đóng vai trò giám sát thưởng phạt nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng dựa vào kết quả công việc

3.3. Nhân viên tiếp xúc khách hàng được giao quyền hạn để có quyết định kịp thời

3.4. Quản lý cấp cao có được thông tin liên tục đầy đủ

3.5. Sử dụng công nghệ thông tin cao

4. Nhân tố ảnh hưởng

4.1. Quy mô doanh nghiệp

4.2. Thị trường mục tiêu

4.3. Môi trường pháp lý

4.4. Trình độ, năng lực, tư duy của người quản lí

5. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực

5.1. Vai trò

5.1.1. Con người

5.1.2. Ngoại ngữ

5.1.3. Khả năng thiết lập và duy trì quan hệ

6. Nội dung quản trị nguồn nhân lực