NHÀ QUẢN TRỊ (NHÓM 3 ĐÔI THÔNG)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHÀ QUẢN TRỊ (NHÓM 3 ĐÔI THÔNG) by Mind Map: NHÀ QUẢN TRỊ         (NHÓM 3 ĐÔI THÔNG)

1. NHÀ QUẢN TRỊ LÀ GÌ?

1.1. Nhà điều hành là những người trực tiếp làm 1 công viêch cụ thể, 1 nhiệm vụ được giao. Không có trách nhiệm phải giám sát công việc của người khác

1.2. Nhà quản trị là những người điều khiển, chỉ huy công việc giúp mọi người hoàn thành công việc được giao

1.2.1. quản trị sơ cấp

1.2.2. quản trị trung gian

1.2.3. quan tri cao cấp

2. KỸ NĂNG QUẢN TRI

2.1. Là vận dụng có hiệu quả các kiến thức và trị thức vào trong quá trình điều hành tổ chức

2.1.1. Kỹ năng chuyên môn kỹ thuật

2.1.2. Kỹ năng nhân sự

2.1.3. Kỹ năng quản trị của các cấp quản trị

2.1.4. Kỹ năng tư duy

3. VAI TRÒ

3.1. Nhiều vai trò từ đơn giản đến phức tạp

3.1.1. Vai trò đối với quan con người

3.1.2. Vai trò thông tin

3.1.3. Vai trò quyết định

4. NHIỆM VỤ

4.1. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh

4.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược thích hợp

4.3. Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm