BUỔI 3: QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BUỔI 3: QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE by Mind Map: BUỔI 3: QUẢNG CÁO TRÊN SHOPEE

1. Quảng cáo hiển thị ở đâu?

1.1. Quảng cáo tìm kiếm

1.2. Quảng cáo tìm kiếm sản phẩm (Khi tìm kiếm sản phẩm có chữ tài trợ ở sản phẩm) - ai cũng có thể chạy

1.3. Quảng cáo tìm kiếm shop - chỉ có ở shop yêu thích và shopee mall

1.4. Quảng cáo khám phá (Ở mục gợi ý hôm nay của trang chủ; khi xem một sản phẩm cụ thể - quảng cáo ở mục sản phẩm tương tự và mục có thể bạn cũng thích

2. Vì sao sản phẩm không quảng cáo mà khi chúng ta tìm kiếm nó vẫn hiện lên?

2.1. Phần ở giữa đa số kết quả không trả tiền, liên quan đến từ khóa tìm kiếm thì nó lên.

3. Tạo quảng cáo trên shopee

3.1. B1: Tạo chiến dịch mới B2: Chọn quảng cáo tìm kiếm hoặc quảng cáo khám phá

3.2. Nếu là quảng cáo tìm kiếm: B3: Chọn quảng cáo sản phẩm hay quảng cáo shop (chỉ mall và yêu thích) B4: Thiết lập ngân sách B5: Thiết lập sản phẩm (chọn sản phẩm quảng cáo) B6: Chọn từ khóa

3.3. Nếu là quảng cáo khám phá Không nên chọn tạo tự động Nên cài đặt nâng cao để biết sản phẩm của chúng ta được hiển thị ở đâu

4. Xếp hạng của quảng cáo

4.1. Vị trí quảng cáo dễ ra đơn nhất là ở sản phẩm tương tự.