Toán Hình Chương I

Toán hình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toán Hình Chương I by Mind Map: Toán Hình Chương I

1. 1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

1.1. Các công thức

1.1.1. 1) b^2= ab’, c^2= ac’

1.1.2. 2) h^2=b’c’

1.1.3. 3) ha=bc

1.1.4. 4) 1/h^2=1/b^2+1/c^2

1.2. Định nghĩa

1.2.1. sina=cạnh đối/cạnh huyền, cosa=cạnh kề/cạnh huyền

1.2.2. tga= cạnh đối/cạnh kề, cotga=cạnh kề/cạnh đối

1.3. Một số tính chất

1.3.1. Cho góc a và B phụ nhau. Khi đó

1.3.1.1. sina=cosB, tga=cotgB

1.3.1.2. cosa=sinB, cotga=tgB

1.3.2. Góc a nhọn, có

1.3.2.1. 0<sina<1, 0<cosa<1, sin^2a+cos^2a=1

1.3.2.1.1. tga=sina/cosa, cotga=cosa/sina, tga.cotga=1

1.4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác

1.4.1. Tam giác abc vuông tại a

1.4.1.1. b=asinB, c=asinC

1.4.1.2. b=acosC, c=acosB

1.4.1.3. b=ccotgC, c=bcotgB

2. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

2.1. Định lý

2.1.1. Mỗi cạnh góc vuông trong tam giác vuông bằng

2.1.1.1. Cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc nhân cos góc kề

2.1.1.2. Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc cotg góc kề

2.2. Các công thức

2.2.1. b = a.sinB = a.cosC

2.2.2. b= c.tgB = c.cotgC

2.2.3. c= a.sinC =a.cosB

2.2.4. c= c.tgC = c.cotgC

2.3. Phương pháp áp dụng

2.3.1. Trong một tam giác vuông, cho ta biết hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn, ta sẽ có thể tìm được tất cả các góc còn lại

3. Bảng lượng giác

3.1. Cách dùng bảng

3.1.1. Bước 1: Tra số độ cột của một góc nhọn bằng bảng VIII và bảng IX

3.1.2. Bước 2: Tra số phút ở hàng 1 với Sin và Tang

3.1.3. Bước 3: Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ cột và cột ghi số phút

3.2. Cấu tạo

3.2.1. Cách lập bảng

3.2.1.1. Nếu hai góc nhọn α và β phụ nhau thì sin α = cos β, cos α = tg β ,tg α = cotg β , cotg α = tg β

4. Tỉ số lượng giác

4.1. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là côsin của góc nhọn α,kí hiệu là cos α

4.2. Định nghĩa

4.2.1. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc nhọn α , kí hiệu là sinα

4.2.2. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tan của góc nhọn α,kí hiệu là tan α

4.2.3. tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtan của góc nhọn α,kí hiệu là cot α

4.3. Tính chất

4.3.1. Có hai góc nhọn α ,β mà β+α =90 độ .Ta có sinα =cosβ,cosα =sin β,tanα =cotβ,cotα =tanβ

4.3.2. Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

5. https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ