My Map วิทยาการข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My Map วิทยาการข้อมูล by Mind Map: My Map วิทยาการข้อมูล

1. องค์ความรู้สำหรับวิทยาการข้อมูล

1.1. เป็นการบูรณาการสถิติศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลใช้เทคนิคคณิตศาสตร์สถิติศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ

2. ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

2.1. คำนิยามคือจำนวนข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่มีมากมายมหาศาล โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเหล่านี้มักถูกใช้ในเชิงธุรกิจเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในองค์กรหรือบริษัท เช่นข้อมูลลูกค้าวีดีโอไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารต่างๆเป็นต้น

3. ลักษณะของ Big Data

3.1. มีปริมาณมาก volume

3.2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว velocity

3.3. หลากหลายประเภทหรือแหล่งที่มา Vareity

3.4. ยังไม่ผ่านการประมวลผล Veracity

4. วิทยาการข้อมูล

4.1. สาขาวิชาที่ใช้วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึม และระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหาความรู้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลการเรียนรู้เชิงลึกและข้อมูลขนาดใหญ่