อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) by Mind Map: อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things)

1. ความหมาย

1.1. สำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งนั้นมีคำสำคัญสองคำคือ คำว่า “Internet” ก็คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อและสื่อสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ หรือจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งได้ ส่วนคำว่า “Thing” นั้นหมายถึง สรรพสิ่งทุกอย่างวัตถุหรือสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ

1.2. 1. เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless technologies)

1.3. 2. ไมโครเทคโนโลยี (Micro_Electro-Mechanical)

1.4. 3. ไมโครเซอร์วิส (Microservices)

1.5. 4. อินเทอร์เน็ต (Internet)

2. แนวคิด Internet of Things

2.1. วิธีการที่เห็นได้ทั่วสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นั้นคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์

2.2. 1. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตการณ์ได้ (Monitor)

2.3. 2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการบำรุงรักษาดูแล (Maintain)

2.4. 3. เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้ กับผู้ใช้ (Motivate)

3. ประโยชน์ของ Internet of Things

3.1. เมื่อ Internet of Things เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นย่อมส่ง ผลใน 3 ระดับ

3.2. 1. ระดับบุคคล (Personal Use)

3.3. 2. ระดับรัฐบาล (Government Use)

3.4. 3.ระดับโลก (Global Use)

4. ความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีต่อ Internet of Things

4.1. OWASP หรือ Open Web Application Security Project (https://www. owasp.org/) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการ พัฒนาระบบความปลอดภัยบนซอฟต์แวร์ ได้ทำการวิจัยเพื่อ ค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีต่อ Internet of Things พบว่าภัยคุกคาม 10 อันดับ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง กับ Internet of Things สรุปได้ดังนี้

4.2. 1. เว็บอินเตอร์เฟสไม่มีปลอดภัย

4.3. 2. การพิสูจน์ตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ที่ไม่ดีพอ

4.4. 3. บริการด้านเครือข่ายไม่ปลอดภัย

4.5. 4. การเข้ารหัสข้อมูลไม่แข็งแกร่ง

4.6. 5. นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

4.7. 6. คลาวด์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัย

4.8. 7. โมบายล์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัย

4.9. 8. การตั้งค่าความปลอดภัยไม่ดีพอ

4.10. 9. ซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ไม่ปลอดภัย

4.11. 10. ปัญหาเชิงกายภาพของอุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัย

5. ผลกระทบทางด้านการศึกษา

5.1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการศึกษาจากการใช้ Internet of Things ย่อมจะมีผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจาการสื่อสารกับอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ในโรงเรียนโดยมีผลกระทบสำคัญดังนี้

5.2. 1.ผลกระทบต่อผู้เรียนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

5.3. 2.ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน

5.4. 3.การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

5.5. 4.ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile-Learning)