การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ

การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ by Mind Map: การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ

1. พฤติกรรมในการทำงาน

1.1. พฤติกรรมในการทำงาน

1.2. จริยธรรมในการทำงาน

1.3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.4. บุคลิกภาพในการทำงาน

2. มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

2.1. การมีท่าทางที่ดี (Handsome)

2.2. บุคลิกภาพ (Personality)

2.3. ความเป็นเพื่อน (Friendliness)

2.4. มีความอ่อนน้อม (Modesty)

2.5. การมีน้ำใจช่วยเหลือ (Helpful)

2.6. การให้ความช่วยเหลือ (Cooperation)

2.7. มีความกรุณา (Kindness)

2.8. เป็นคนมีประโยชน์ (Contribution)

3. คุณลักษณะเฉพาะของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

3.1. หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในการติดต่อ

3.2. เต็มใจทำงานร่วมกับคนอื่น

3.3. มีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

3.4. ยินดีเสียสละผลประโยชน์

3.5. ชอบเรียนรู้นิสัยใจคอของผู้อื่น

3.6. ยินดีเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ

3.7. เสนอตัวเข้าช่วยเหลือการงาน

3.8. ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหา

3.8.1. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

3.9. คบหาคนอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ

3.10. แสดงน้ำใจแก่เพื่อนร่วมงานในวาระและโอกาสต่าง ๆ

3.11. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

3.12. มีความอดทน (Patient)

3.13. มีความขยันขันแข็ง (Diligent)

3.14. มีความพยายาม (Attempt)

3.15. มีปฏิภาณ (Intelligence)