So sánh các số

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
So sánh các số by Mind Map: So sánh các số

1. Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau

2. Số nào có nhiều chữ hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ hơn thì bé hơn

3. Các số có số chữ số bằng nhau thì so sáng từng cặp chữ số cùng một hàng kể từ trái sang phải.