CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC by Mind Map: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC

1. Thành phần tự nhiên

1.1. Địa hình

1.1.1. Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa

1.1.1.1. Xâm thực mạnh ở miền đồi núi

1.1.1.2. Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông

1.1.2. Nguyên nhân

1.1.2.1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

1.1.2.2. Địa hình có độ dốc lớn

1.1.2.3. Nham thạch dễ bị phong hóa

1.1.3. Ý nghĩa

1.1.3.1. Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và tạo mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế

1.1.3.2. Thuận lợi cho việc trồng cây ăn quả, cây công nghiẹp, chăn nuôi gia súc

1.2. Sông ngòi

1.2.1. Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa

1.2.1.1. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nước ta có 2360 con sông có độ dài trên 10 km

1.2.1.2. Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa

1.2.1.3. Chế độ nước theo mùa

1.2.2. Nguyên nhân

1.2.2.1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa lớn

1.2.2.2. Địa hình chia cắt mạnh

1.2.2.3. Mưa theo mùa

1.2.3. Ý nghĩa

1.2.3.1. Cung cấp nước cho các ngành sản xuất công nghiẹp, nông nghiệp

1.2.3.2. Cung cấp nguồn thuỷ hải sản lớn

1.2.3.3. Có nhiều cảnh đẹp thích hợp để du lịch sông nước

1.3. Đất

1.3.1. Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa

1.3.1.1. Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm

1.3.1.2. Đất dễ bị suy thoái thoái hóa

1.3.2. Nguyên nhân

1.3.2.1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

1.3.2.2. Quá trình feralit diễn ra mạnh

1.3.2.3. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn

1.3.3. Ý nghĩa

1.3.3.1. Tạo nên một lớp đất dày

1.3.3.2. Làm đất chua

1.4. Sinh vật

1.4.1. Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa

1.4.1.1. Rừng rậm nhiệt đới ẩm là rộng thường xanh đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm

1.4.1.2. Trong giới sinh vật thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế

1.4.1.3. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

1.4.2. Nguyên nhân

1.4.2.1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa

1.4.2.2. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn

1.4.3. Ý nghĩa

1.4.3.1. Tạo đa dạng chủng loài sinh vật

1.4.3.2. Có nhiều nguồn gen hiếm, kiểu hệ sinh thái, đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học