ĐỘT BIẾN GEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐỘT BIẾN GEN by Mind Map: ĐỘT BIẾN GEN

1. KHÁI NIỆM

1.1. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen

2. CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN ĐIỂM

2.1. Thay thế 1 cặp Nu

2.1.1. Chuỗi Polypeptit không thay đổi

2.1.2. Chuỗi Polypeptit xuất hiện 1 aa mới

2.1.3. Chuỗi Polypeptit bị ngắn lại

2.2. Mất/thêm 1 cặp Nu (ĐB dịch khung)

2.2.1. Thay đổi toàn bộ aa trên chuỗi Polypeptit từ vị trí đột biến về sau

2.2.2. Chuỗi Polypeptit bị ngắn lại

3. BỆNH/TẬT DI TRUYỀN

3.1. Phenylketo liệu

3.2. Hồng cầu lưỡi liềm

3.3. Bạch tạng

3.4. Mù màu và máu khó đông

3.5. Tật dính túm lông ở tai

3.6. Tật dính ngón tay 2 và 3