การอ่านออกเสียงหรือบทร้อยแก้ว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การอ่านออกเสียงหรือบทร้อยแก้ว by Mind Map: การอ่านออกเสียงหรือบทร้อยแก้ว

1. ร้อยแก้ว ความหมายที่สละสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมายหรือหมายถึง" ถ้อยค่าที่เรีบยเรียงขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับหรือข้อแท้ต่างๆเช่นสัมพัสเอกโทครุลหุคณะ ฯลฯ เป็นความเรียงที่เกลี้ยงเหลาสละสวยไพเราะงดงามประหนึ่งการร้อยดวงแก้สที่แสนงดงามเข้าด้วยกัน

2. การอ่านถ้อยคาที่มีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้โดยการเปล่งเสียงและวางจังหวะเสียงให้เป็นตามความนิยมและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านมีการใช้ลีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์นั้น ๆ สู่ผู้ฟังซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือรสของบทประพันธ์

3. 1.ลักษณะการอ่าน ในระหว่างที่อ่านควรกวาดสายตามองตัวอักษรสลับกับการเงยหน้าขึ้นมาสบตาผู้ฟัง

4. 2. ลักษณะการอ่านถ้าอ่านในที่ประชุมต้องยืนทรงตัวในท่าที่สง่ามือที่จับกระดาษอยู่ในท่าทางที่เหมาะไม่เกร็งไม่ยกกระดาษหรือเอกสารบังหน้าหรือไม่ถือไว้ต่ำเกินไปจนต้องก้มหน้าลง

5. 1. ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจเพื่อแบ่งวรรคตอน 2. อ่านให้คล่องและเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟัง 3. อ่านให้คล่องและถูกต้องตามอักขรวิธี 4. เน้นเสียงและถ้อยค่าตามน้ำหนักความสำคัญของใจความใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นดอ้อนวอนจริงจัง ฯลฯ 5. อ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของเรื่องเช่นถ้าอ่านเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงทั่วไปจะอ่านออกเสียงธรรมดาให้ชัดเจน