Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng by Mind Map: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

1. thế giới vật chất luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan, những quy luật khách quan này con người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận

2. Phương pháp luận

3. là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới

4. phương pháp luận -biện chứng: xem xét sự vật trong sự rằng buộc lẫn nhau giữa chũng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng -siêu hình: xem xét sự vật 1 cách phiến diện, chỉ thấy chũng tồn tại độc lập không phát triển, áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác

5. Thế giới quan duy tâm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sinh ra thế giới tự nhiên

6. Thế giới quan duy vật khẳng định vật chất là cái có trước và tồn tại khách quan, độc lập, với ý thức của con người

7. Triết học là hệ thống các quan điểm, lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó

8. vai trò: thế giới quan, phương pháp luận chứng cho mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người

9. nội dung vấn đề cơ bản của triết học: mặt thứ nhất trả lời câu hỏi "giữa vật chất và ý thức cái nào có trước? Cái nào quy định cái nào?", mặt thứ 2 trả lời câu hỏi "Con người có nhận thức được thế giới khách quan hay không?"