หน่วยที่ 10 สถิติอ้างอิง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยที่ 10 สถิติอ้างอิง by Mind Map: หน่วยที่ 10 สถิติอ้างอิง

1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

1.1. การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 1 ตัว แต่จำแนเป็น 2 กลุ่มขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัว

1.2. หลักการวิเคราะห์

1.2.1. 1.ตั้งสมมติฐาน

1.2.2. 2.กำหนดนัยสำคัญทางสถิติ

1.2.3. 3.เลือกสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

1.2.4. 4.กำหนดขอบเขตวิกฤติ F

1.2.5. 5.คำนวณ F จากสูตร

1.2.6. 6.สรุปผลการทดสอบ

2. การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่

2.1. วิธีของ Turkey (HSD) ใช้กรณีที่จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่งเท่ากัน

2.2. วิธีของ Scheffem(S) ใช้กรณีที่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเท่ากันหรือไม่ก็ได้

3. การทดสอบไค-สแควร์

3.1. การทดสอบความถูกต้องคามทฤษฎี

3.2. การทดสอบความเป็นอิสระ

4. การอ่านผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์

4.1. อ่านผลจากโปรแกรม SPSS

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประมวลผลข้อมูลมีความชัดเจนแม่นยำ

4.3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการวิจัย