Điện tích-Điện trường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Điện tích-Điện trường by Mind Map: Điện tích-Điện trường

1. Điện tích-Định luật Coulomb

1.1. Sự nhiễm điện của các vật-Điện tích-Tương tác điện

1.1.1. Sự nhiễm điện

1.1.2. Tương tác điện

1.1.3. Điện tích

1.2. Định luật Coulomb

1.2.1. Phát biểu định luật

1.2.2. Biểu thức

1.2.3. Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong điện môi đồng chất-Hằng số điện môi

2. Thuyết electron-Định luật bảo toàn điện tích

2.1. Thuyết Electron

2.2. Cấu tạo nguyên tử