SỐ HÓA TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỐ HÓA TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ by Mind Map: SỐ HÓA TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA TÍN HIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP PCM

2.1. LẤY MẪU

2.2. LƯỢNG TỬ

2.2.1. LƯỢNG TỬ ĐỀU

2.2.2. LƯỢNG TỬ KHÔNG ĐỀU

2.3. MÃ HÓA

3. PHƯƠNG PHÁP DPCM

3.1. DPCM VỚI BỘ DỰ ĐOÁN

3.2. DPCM THÍCH NGHI

4. PHƯƠNG PHÁP DM

4.1. NGUYÊN TẮC

4.2. SO SÁNH DM VÀ PCM

5. CÁC THAM SỐ

5.1. TỐC ĐỘ KÊNH SỐ

5.2. ĐỘ RỘNG BĂNG TẦN