Chương 1 : Lí luận và phướng pháp dạy học tiếng Việt là một khoa học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 1 : Lí luận và phướng pháp dạy học tiếng Việt là một khoa học by Mind Map: Chương 1 : Lí luận và phướng pháp dạy học tiếng Việt là một khoa học

1. Cơ sở lí luận của LL và PPDH tiếng Việt

1.1. Ngôn ngữ học- Việt ngữ học

1.1.1. Phương pháp dạy học tiếng Việt bao giờ cũng gắn liền với ngôn ngữ học nói chung và Việt ngữ học nói riêng.

1.2. Giáo dục học

1.2.1. Phương pháp dạy học tiếng Việt sử dụng hàng loạt thuật ngữ, khái niệm giáo dục học như mục đích, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp, thủ pháp,.

1.3. Tâm lí học

1.3.1. Khoa học tâm lý sư phạm nghiên cứu đặc điểm tâm lý lứa tuổi, khả năng tiếp nhận tri thức và hình thành kỹ năng ở các độ tuổi khác nhau.

1.3.2. Tâm lý ngôn ngữ học nghiên cứu những vấn đề quan trọng đối với phương pháp dạy học tiếng Việt: quá trình sản sinh và tiếp nhận lời nói, quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ ở trẻ em và người lớn ..