พันธะโลหะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พันธะโลหะ by Mind Map: พันธะโลหะ

1. หมายถึง

1.1. พันธะเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุโลหะหลาย ๆ อะตอมเข้ามาอยู่รวมกันซึ่งอะตอมของธาตุโลหะมีสภาพเป็นไอออนบวก

1.2. อิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปรอบ ๆ อะตอมของธาตุโลหะที่อยู่ใกล้เคียงกัน จึงเกิดเป็นแรงดึงดูดระหว่างไอออนของธาตุโลหะกับอิเล็กตรอน ทำให้อะตอมของธาตุโลหะสามารถยึดเหนี่ยวอยู่รวมกันได้

2. สมบัติของสารพันธะโลหะ

2.1. มีสถานะปกติเป็นของแข็งมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง

2.1.1. เนื่องจากพันธะโลหะเกิดจากอะตอมที่เป็นไอออนบวกออกแรงยึดเหนี่ยวกับอิเล็กตรอนจำนวนมากที่เคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ

2.2. สามารถนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อเป็นของแข็ง แต่จะสามารถนำไฟฟ้าได้ลดลงเมื่อเป็นของเหลว

2.3. มีความเหนียว จึงสามารถตัด ดัด หรือยืดออก เพื่อให้เปลี่ยนเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้

2.3.1. นผลจากชั้นของอะตอมโลหะที่ดึงดูดกันด้วยทะเลอิเล็กตรอน ทำให้ชั้นของอะตอมโลหะสามารถเลื่อนไหลได้เมื่อได้รับแรงกระแทก หรือแรงกดดัน

2.4. เนื้อเป็นเงา

2.5. นำความร้อนได้ดี