Trao Đổi Nước Ở thực vật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trao Đổi Nước Ở thực vật by Mind Map: Trao Đổi Nước Ở thực vật

1. Vai trò của nước và nhu cầu nước đối với thực vật

1.1. các dạng nước

1.2. nhu cầu nước đối với thực vật

2. Quá trình hấp thụ nước ở rễ

2.1. đặc điểm

2.2. con đường hấp thụ nước

2.3. cơ chế

3. Quá trình vận chuyển nước ở thân

3.1. đặc điểm

3.2. con đường vận chuyển

3.3. cơ chế

4. Thoát hơi nước ở lá

4.1. ý nghĩa

4.2. con đường thoát hơi nước

4.3. cơ chế

5. Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng

5.1. cân bằng nước ở cây trồng

5.2. tưới nước hợp lý cho cây trồng