การสร้างสื่อออนไลน์ด้วยแอพลิเคชัน Canva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสร้างสื่อออนไลน์ด้วยแอพลิเคชัน Canva by Mind Map: การสร้างสื่อออนไลน์ด้วยแอพลิเคชัน Canva

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยแอพลิเคชัน CANVA

1.2. 2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยแอพลิเคชัน CANVA ได้

1.3. 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสื่อออนไลน์ ด้วยแอพลิเคชัน CANVA ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ตอบคำถามปลายเปิด)

2. กลุ่มเป้าหมาย

2.1. ครู ระดับมัธยมศึกษา

3. เนื้อหา

3.1. ตอนที่ 1 CANVA กับการออกแบบ

3.1.1. 1.1 ลักษณะของแอพลิเคชัน

3.1.2. 1.2 จุดเด่น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้

3.1.3. 1.3 ตัวอย่างการนำไปใช้

3.2. ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้แอพลิเคชัน Canva

3.2.1. 2.1 การใช้งาน

3.2.1.1. 1) ผ่านเว็บ

3.2.1.2. 2) ผ่านมือถือ

3.2.2. 2.2 เครื่องมือต่างๆ

3.3. ตอนที่ 3 หลักการ และรูปแบบการสร้างสื่อกราฟิกผ่านแอพลิเคชัน Canva

3.3.1. 3.1 หลักการออกแบบกราฟิก

3.3.2. 3.2 ขั้นตอนการออกแบบกราฟิก

3.3.3. 3.3 การสร้างชิ้นงาน

3.3.3.1. 1) การเลือกแม่แบบ

3.3.3.2. 2) การตกแต่งชิ้นงาน

3.3.3.3. 3) การเพิ่มรูปภาพ

3.3.3.4. 4) การเพิ่มข้อความ

3.3.3.5. 5) การเปลี่ยนสีพื้นหลัง

3.3.3.6. 6) การใส่องค์ประกอบ เส้น รูปทรง กรอบ แผนภูมิ

3.3.3.7. 7) การบันทึกภาพชิ้นงาน

3.4. ตอนที่ 4 เทคนิคการสร้างวิดีโอผ่านแอพลิเคชัน Canva

3.4.1. 4.1 เทคนิคการสร้างวิดีโอ

3.4.1.1. การวางแผน

3.4.1.2. การถ่ายทำ

3.4.1.3. แคปเชอร์ (Capture)

3.4.1.4. การตัดต่อ

3.4.1.5. การจัดทำสื่อประสม

3.4.2. 4.2 ขั้นตอนในการสร้างวิดีโอ

3.4.2.1. เขียน Storyboard

3.4.2.2. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้

3.4.2.3. ตัดต่องานวิดีโอ

3.4.2.4. ใส่เอ็ฟเฟ็กต์/ตัดต่อใส่เสียง

3.4.2.5. แปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานจริง

3.4.3. 4.3 การสร้างวิดีโอด้วยแอพลิเคชัน Canva

3.4.3.1. วิธีสร้างวิดีโอ

3.4.3.2. เลือกแม่แบบ

3.4.3.3. เลือกองค์ประกอบ

3.4.3.4. ปรับแต่งวิดีโอ

3.4.3.5. เพิ่มข้อความและคำอธิบายภาพ

3.4.3.6. เพิ่มเพลงและเสียงบรรยาย

3.4.3.7. ปรับแต่งวิดีโอ

3.4.4. 4.4 ประโยชน์การใช้งานวิดีโอ

3.4.4.1. แนะนำองค์กรและหน่วยงาน

3.4.4.2. บันทึกภาพความทรงจำ

3.4.4.3. การทำสื่อการเรียนการสอน

3.4.4.4. การนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ

3.4.4.5. วิดีโอสำหรับบุคคลพิเศษ บุคคลสำคัญในโอกาสพิเศษ

3.5. ตอนที่ 5 การทำงานร่วมกัน และการนำไปใช้

3.5.1. 5.1 การแชร์ และการทำงานร่วมกัน

3.5.2. 5.2 การนำไปใช้

3.5.3. 5.3 รูปแบบการใช้งาน

3.5.4. 5.4 ข้อควรระวัง