Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KSNB by Mind Map: KSNB

1. môi trường kiểm soát

1.1. Cam kết về năng lực

1.2. Sự tham gia của Ban Quản trị

1.3. Triết ký và phong cách điều hành của BGĐ

1.4. Cơ cấu tổ chức

1.5. Phân công quyền hạn và trách nhiệm

1.6. Chính sách và thông lệ về nhân sự

1.7. Truyền đạt thông tin và yêu cầu thực thi tính chính trực và giá trị đạo đức

2. Hệ thống thông tin

3. Các hoạt động kiểm soát

4. Giám sát các kiểm soát

5. Quy trình đánh giá rủi ro