Lao động việc làm-Chất lượng cuộc sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lao động việc làm-Chất lượng cuộc sống by Mind Map: Lao động việc  làm-Chất lượng cuộc sống

1. Nguồn lao động và sử dụng lao động

1.1. Nguồn lao động

1.1.1. Đặc điểm

1.1.1.1. Dồi dào

1.1.1.2. Tăng nhanh

1.1.1.3. Chất lượng đang được nâng cao

1.1.2. Người lao động

1.1.2.1. Có kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.

1.1.2.2. Có khả năng tiếp thu KHKT.

1.1.3. Hạn chế

1.1.3.1. Thể lực

1.1.3.2. Trình độ chuyên môn lao động thủ công còn phổ biến.

1.2. Sử dụng lao động

1.2.1. Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế thay đổi theo hướng tích cực.

1.2.2. Tỉ lệ lao động các ngành

1.2.2.1. Nông-Lâm-Ngư nghiệp

1.2.2.1.1. Giảm

1.2.2.2. Công nghiệp, dịch vụ, xây dựng

1.2.2.2.1. Tăng

2. Vấn đề việc làm

2.1. Sức ép

2.1.1. Lực lượng lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

2.1.2. Đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp.

2.1.3. Sự phát triển ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế.

2.1.4. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cả nước khá cao, khoảng 6%

2.2. Giải pháp

2.2.1. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

2.2.2. Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

2.2.3. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

2.2.4. Có chính sách xuất khẩu lao động hợp lí.

2.2.5. Đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp.

3. Chất lượng cuộc sống

3.1. Ngày càng nâng cao, cải thiện.

3.1.1. Tỉ lệ người lớn biết chữ cao (90,3%).

3.1.2. Thu nhập bình quân đầu người tăng.

3.1.3. Các dịch vụ xã hội ngày càng tốt.

3.1.4. Phát triên công nghiệp và dịch vụ ở đô thị.

3.1.5. Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm.

3.1.6. Nhiều dịch bệnh bị đẩy lùi.

3.2. Vẫn còn sự chênh lệch giữa các vùng miền.