2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР "Білім туралы" заңына сипаттама

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР "Білім туралы" заңына сипаттама by Mind Map: 2007 жылғы 27 шілдедегі ҚР "Білім туралы" заңына сипаттама

1. Заң құрылымына маңызды жаңалықтар енгізілді

1.1. Педагогикалық қызметкердің мәртебесі туралы норманың енгізілуі

1.2. Білім саласын басқарудың мазмұны ашып көрсетілген. Онда білім беру саласындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік билік субъектілерінің құзыреттері жазылған.

2. ҚР-ның "Білім туралы"заңы мынандай міндеттерді шешуге міндеттелген:

2.1. 1.Әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге (интеграцияға)

2.2. 2.Педагог қызметкерлердің мәртебесін көтеруге

2.3. Сапалы білім берудің қол жетімділік кепілдігін көтеруге

2.4. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіруге мүмкіндік береді.

3. Атап айтуды қажет ететін заңнамалық деңгейде 12 жылдық орта білімге көшу қамтамасыз етілді. 2008 жылдан бастап 12 жылдық оқу жүзеге асырылады. Заңда 12 жылдық біолімнің құрылымы анықталды.

3.1. Олар: 1.Бастауыш білім -4 жыл, 1-4 сыныптар аралығы.

3.2. 2. Негізгі орта білім-6жыл, 5-10 сыныптар аралығы.

3.3. 3.Жалпы орта білім -2 жыл, 11-12 сыныптар аралығы.

3.3.1. ҚР-ның "Білім туралы" заңына сәйкес Қазақстанның ілемдәк білім беру кеңістігіне кіру міндеті:

3.3.1.1. -Бәләм берудің құрылымы мен мазмұнын жаңарту;

3.3.1.2. -Оқыту технологиясын жетілдіру;

3.3.1.3. -Білім беру сапасының ұлттық бағалау жүйесін дамыту жолдары арқылы шешіледі;