Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NOMBRES REALS by Mind Map: NOMBRES REALS

1. IRRACIONALS

1.1. Un nombre que no es pot expressar en forma de fracció. Decimals infinits,no periòdics. Arrels quadrades son irracionals.

1.1.1. Exemples: Nombre Pi, nombre d'Or...

2. RACIONALS

2.1. ENTERS

2.1.1. NATURALS

2.1.1.1. Exemples: 15, 23, 49...

2.1.2. ENTERS NEGATIUS O 0

2.1.2.1. Exemples: 0, -28, -324...

2.2. FRACCIONARIS

2.2.1. DECIMALS EXACTES

2.2.1.1. Exemple: 3/4 = 0,75

2.2.2. DECIMALS PERIÒDICS

2.2.2.1. PURS

2.2.2.1.1. Exemple: 69/27=2,555

2.2.2.2. MIXTES

2.2.2.2.1. Exemple: 13/30=0,4333

3. INTERVALS

3.1. Notació maematica que ens permet descriure n subconjunt de nomdres reals.

3.1.1. Exemple: (0, 85], [10,15]...

4. APROXIMACIONS

4.1. Consisteix en reduir un nombre decimal a un decimal exacte a un valor a un valor aproximat al nombre donat.

4.1.1. Exemple: √3= 1,732050808

4.1.1.1. Truncament = 1,7320

4.1.1.2. Arrodoniment = 1,7321