Kĩ năng làm việc nhóm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kĩ năng làm việc nhóm by Mind Map: Kĩ năng làm việc nhóm

1. Khái niệm cơ bản

1.1. Làm việc nhóm

1.1.1. Làm việc chung vì một mục tiêu đề ra

1.1.2. Có sự tương tác với nhau

1.1.3. Phân công rõ ràng công việc, có quy tắc rõ ràng

1.2. Nhóm

1.2.1. Nhiều người từ 2 đến 3 người trở lên

1.2.2. Trình độ, chuyên môn, năng lực,... khác nhau

1.2.3. Có chung một mục tiêu

2. Lợi ích hạn chế

2.1. Lợi ích

2.1.1. Tăng sáng tạo, ý tưởng đột phá

2.1.2. Quản lí, kiểm soát công việc tốt hơn

2.1.3. Phát huy tiềm năng mỗi người

2.1.4. Giảm áp lực, tăng hiệu suất, hiệu quả công việc

2.1.5. Hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau

2.2. Hạn chế

2.2.1. Mâu thuẫn có thể xảy ra

2.2.2. Mâu thuẫn có thể xảy ra

2.2.3. Cái tôi quá lớn trong tập thể

2.2.4. Tiếp cận theo triết lý thua thắng

2.2.5. Dễ bị ảnh hương bởi thành viên xấu

3. Các hình thức làm việc nhóm

3.1. Nhóm chính thức

3.1.1. Nhóm làm việc lâu dài

3.1.2. Thực hiện công việc quen thuộc

3.1.3. Có sự phân công rõ ràng dưới các hình thức

3.2. Nhóm không chính

3.2.1. Một số người tập hợp với nhau nhưng không thường xuyên

3.2.2. Một số người tập hợp với nhau nhưng không thường xuyên

3.2.3. Làm việc trong thời gian ngắn

3.2.4. Giải quyết những vấn đề mới phát sinh

4. Quá trình làm và phát triển

4.1. Qua nhiều giai đoạn

4.1.1. Hình thành

4.1.1.1. Sóng gió

4.1.1.1.1. Chuẩn hoá