Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRUNG QUỐC by Mind Map: TRUNG QUỐC

1. GIỚI THIỆU

1.1. TÊN GỌI

1.1.1. CHND TRUNG HOA

1.2. THỦ ĐÔ

1.2.1. BẮC KINH

1.3. VĂN TỰ

1.3.1. chữ Hán giản thể

1.4. SẮC TỘC

1.4.1. người HÁN

1.5. NGÔN NGỮ

1.5.1. Tiếng Trung

1.6. TÔN GIÁO

1.6.1. nho giáo

1.6.2. đạo giáo

1.6.3. phật giáo

2. ĐỊA LÍ

2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ

2.1.1. Lớn thứ 3 thế giới

2.2. KHÍ HẬU

2.2.1. gió mùa

2.2.1.1. sự thay đổi rõ rệt giữa mùa đông và mùa hạ

2.3. ĐA DẠNG SINH HỌC

2.3.1. is a in 17 quốc gia đa dạng sinh học siêu cấp trên thế giới

3. CHÍNH TRỊ

3.1. CHÍNH PHỦ

3.1.1. cộng sản và xã hội chủ nghĩa

3.1.2. Đảng cộng sản Trung Quốc quyền thống trị quốc gia

3.2. PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH

3.2.1. 22 tỉnh và nhìn nhận Đài Loan là tỉnh thứ 23

3.3. ĐỐI NGOẠI

3.3.1. ngoại giao với 180 quốc gia

3.4. VỊ THẾ QUỐC TẾ

3.4.1. siêu cường tiềm năng

4. QUÂN SỰ

4.1. hùng hậu

4.2. phát triển

5. KINH TẾ

5.1. phát triển mạnh mẽ

5.2. là công xưởng của thế giới

5.3. công nghiệp hóa

5.4. tự do hóa kinh tế

6. GIÁO DỤC

6.1. phát triển mạnh mẽ

6.2. có nhiều thành tự trong giáo dục

6.3. nhiều trường đại học top đầu thế giới