TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI

1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người

1.2.1. Con người là mục tiêu của cách mạng

1.2.2. Con người là động lực của cách mạng

1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người

1.3.1. Ý nghĩa của việc xây dựng con người

1.3.2. “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa”.

1.3.3. Nội dung xây dựng con người.

1.3.4. Phương pháp xây dựng con người.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

2.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác

2.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa

2.1.1.1. Tiếp cận theo nghĩa rộng, tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt của con người;

2.1.1.2. Tiếp cận theo nghĩa hẹp là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng;

2.1.1.3. Tiếp cận theo nghĩa hẹp hơn là bàn đến các trường học, số người đi học, xóa nạn mù chữ, biết đọc biết viết;

2.1.1.4. Tiếp cận theo “phương thức sử dụng công cụ sinh hoạt”.

2.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác

2.1.2.1. Quan hệ giữa văn hóa với chính trị.

2.1.2.2. Quan hệ giữa văn hóa với kinh tế.

2.1.2.3. Quan hệ giữa văn hóa với xã hội.

2.1.2.4. Về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại.

2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa

2.2.1. Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng

2.2.2. Văn hoá là một mặt trận

2.2.3. Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân

2.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới

2.3.1. Xây dựng tâm lý: Tinh thần độc lập tự cường.

2.3.2. Xây dựng luân lý: Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.

2.3.3. Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp liên quan đến phúc lợi của nhân dân.

2.3.4. Xây dựng chính trị: dân quyền.

2.3.5. Xây dựng kinh tế.

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

3.1. Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội, của người cách mạng

3.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

3.2.1. Trung với nước, hiếu với dân

3.2.2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

3.2.3. Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa

3.2.4. Tinh thần quốc tế trong sáng

3.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng

3.3.1. Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức

3.3.2. Xây đi đôi với chống

3.3.3. Tu dưỡng đạo đức suốt đời

4. XÂY DỰNG VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4.1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người

4.2. Xây dựng đạo đức cách mạng