Thiết kế đồ họa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiết kế đồ họa by Mind Map: Thiết kế đồ họa

1. Học kỳ II

1.1. Nghệ thuật chữ

1.2. Xử lý ảnh

1.3. Hình họa

1.4. Nguyên lý thiết kế

1.5. Pháp luật

1.6. Giáo dục thể chất 2

1.7. Tiếng anh 2

2. Học kỳ I

2.1. Nhập môn TKĐH

2.2. Luật xa gần

2.3. Trang trí

2.4. Thiết kế mẫu với Corel Draw

2.5. Tin học

2.6. Giáo dục thể chất 1

2.7. Tiếng anh 1B

3. Học kỳ III

3.1. Nhiếp ảnh

3.2. Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator

3.3. Kỹ thuật in

3.4. Dàn trang với Adobe Indesign

3.5. Thiết kế logo và ấn phẩm văn phòng

3.6. Thiết kế Bìa sách - Tạp chí

3.7. Anh văn chuyên ngành-TKĐH

4. Học kỳ IV

4.1. Xử lý phim

4.2. Thiết kế Brochure-Catalogue

4.3. Thiết kế Poster-Lịch

4.4. Thiết kế mô hình 3D

4.5. Thực tập doanh nghiệp

5. Học kỳ V

5.1. Thiết kế bao bì sản phẩm

5.2. Thực tập tốt nghiệp

5.3. Môn tự chọn

5.3.1. Thiết kế giao diện web

5.3.2. Âm thanh và kĩ xảo video

5.3.3. Thiết kế học hình 3D

5.3.4. Chuyện đề Thiết kế sản phẩm đồ họa

5.3.5. Chuyên đề Thiết kế giao diện web

5.3.6. Chuyên đề Phim quảng cáo

5.3.7. Chuyên đề hoạt hình 3D