Vai trò của các nguyên tố khoáng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vai trò của các nguyên tố khoáng by Mind Map: Vai trò của các nguyên tố khoáng

1. Phân loại

1.1. Nguyên tố đại lượng

1.1.1. C,H,O,N,P,K,S,Ca,Mg

1.2. Nguyên tố vi lượng

1.2.1. F,Mn,B,Cl,Zn,Cu,Mo

2. Là nguyên tố

2.1. Thiếu nó cây không thể hoàn thành được chu trình sống

2.2. Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất

2.3. Không thể thay thế

3. Vai trò

3.1. Nguyên tố đại lượng

3.1.1. cấu trúc trong tế bào

3.1.2. là thành phần(protein,axit,lipit)

3.1.3. ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo

3.1.3.1. diện tích bề mặt

3.1.3.2. độ ngậm nước

3.1.3.3. độ nhớt và độ bền vững của hệ thống

3.2. Nguyên tố vi lượng

3.2.1. thành phần hầu hết là enzim

3.2.2. chúng hoạt hóa các enzim

3.2.3. còn liên kết với các chất hữu cơ