PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG by Mind Map: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1. Chương II. Các vấn đề lí luận cơ bản về pháp luật

1.1. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và các mối quan hệ cơ bản của pháp luật

1.2. Hình thức pháp luật , quy phạm pháp luật và thực hiện pháp luật

1.3. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

2. Chương III. Nội dung cơ bản của luật dân sự

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự

2.2. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

2.3. Một số chế định cơ bản

2.3.1. Giao dịch dân sự

2.3.2. Tài sản, quyền sở hữu

2.3.3. Thừa kế

3. Chương IV. Luật hành chính

3.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh

3.2. Quan hệ PL hành chính

3.3. Vi phạm PL hành chính và trách nhiệm hành chính

4. Chương V. Luật hình sự

4.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh

4.2. Một số chế định cơ bản

5. Chương VI.Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

5.1. Khái niệm, đặc trưng của tham nhũng

5.2. Nguyên nhân, tác hại của tham nhũng

5.3. Trách nhiệm của công dân

6. Chương I. Các vấn đề lí luận về Nhà Nước

6.1. Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của Nhà Nước

6.2. Hình thức, chức năng của Nhà Nước

6.3. Nhà Nước CHXHCN Việt Nam