bài 3: cấu trúc chương trình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bài 3: cấu trúc chương trình by Mind Map: bài 3: cấu trúc chương trình

1. cấu trúc chung

1.1. phần khai báo

1.1.1. có thể có hoặc không

1.1.2. đặt trong dấu [ ]

1.2. phần thân

1.2.1. bắt buộc phải có

1.2.2. đặt trong dấu <>

2. ví dụ chương trình đơn giản

2.1. print("ten cua ban la gi?")

2.2. yourname = input(">>")

2.3. print("chao ban",yourname)

3. các thành phần

3.1. phần khai báo

3.1.1. khai báo thư viện

3.1.1.1. import<tên thư viện>

3.1.1.2. VD: import physical

3.1.2. khai báo hằng

3.1.2.1. <tên hằng >=<giá trị của hằng>

3.1.2.2. VD: number = 10

3.1.3. khai báo biến

3.1.3.1. tất cả các biến trong chương trình phải được đặt tên cho chương trình dịch để lưu trữ xử lý

3.1.3.2. biến đơn là biến chỉ nhận 1 giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện

3.1.4. chương trình con

3.2. phần chương trình

3.2.1. python là dãy các dòng lệnh được viết trong 1 tệp văn bản có đuôi .py

3.2.2. python quy định mỗi câu lệnh viết rên 1 dòng riêng biệt