GIÁ CHÍNH SÁCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIÁ CHÍNH SÁCH by Mind Map: GIÁ CHÍNH SÁCH

1. Gía và vai trò của giá

1.1. Định nghĩa: là số tiền thỏa thuận trao đổi giữa người bán và người mua về hàng hóa hay dịch vụ nào đó

1.2. Doanh nghiệp

1.2.1. Gía là khoản thu doanh nghiệp nhờ từ việc tiêu thụ hàng hóa

1.2.2. Vai trò: doanh thu đến lợi nhuận

1.2.3. Công cụ cạnh tranh

1.3. Khách hàng

1.3.1. Là khoản tiền khách hàng phải trả cho người bán để nhận được quyền sở hữu hàng hóa hay dịch vụ

1.3.2. Tiêu chuẩn để chọn lựa sản phẩm

1.3.3. Tương quan với chất lượng

2. Các chính sách giá

2.1. chính sách phân biệt giá

2.1.1. chất lượng sản phẩm

2.1.2. đối tượng khách hàng

2.1.3. nơi chốn

2.1.4. thời gian tiêu thụ

2.1.5. điều kiện và phương pháp thanh toán

2.1.6. khối lượng mua của người tiêu dùng

2.2. chính sách định giá cho sản phẩm mới

2.2.1. chính sách hớt phần ngon

2.2.2. chính sách thâm nhập

2.3. chính sách thay đổi giá

2.3.1. chính sách giảm giá

2.3.2. chính sách tăng giá

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá

3.1. Bên trong

3.1.1. Mục tiêu kinh doanh

3.1.1.1. tồn tại

3.1.1.2. tối ưu hóa lợi nhuận hiện tại

3.1.1.3. thị phần

3.1.1.4. dẫn đầu về chất lượng

3.1.1.5. mục tiêu khác

3.1.2. Chi phí sản xuất

3.1.2.1. chi phí tạo nên việc định giá cho sản phẩm

3.1.2.2. gồm 2 loại

3.1.2.2.1. chi phí cố định(FC)

3.1.2.2.2. chi phí biến đổi(VC)

3.1.2.3. Tổng chi phí là tổng các chi phí cố định và biến đổi tại một mức độ sản xuất nhất định nào đó

3.1.3. chiến lược marketing mix

3.2. Bên ngoài

3.2.1. nhu cầu khách hàng

3.2.2. giá của đối thủ cạnh tranh

3.2.3. yếu tố môi trường

3.3. các nhân tố khác

4. Các phương pháp định giá

4.1. phương pháp tính giá theo chi phí

4.1.1. tính theo chi phí bình quân cộng lãi

4.1.2. theo tỉ suất lợi nhuận mục tiêu

4.1.3. theo điểm hòa vốn

4.2. phương pháp định giá theo mức giá hiện hành

4.3. phương pháp định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng

5. NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC