KĨ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KĨ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC by Mind Map: KĨ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. Xác định mục tiêu

1.1. Mục tiêu là gỉ

1.1.1. mục tiêu là cái đích cuối cùng mà bạn muốn đạt được trong một thời gian nhất định

1.2. tại sao phải xác định mục tiêu

1.3. Làm thế nào để xác định mục tiêu

1.3.1. thiệt lập mục tiêu thông minh-mô hình smart

2. Xây dựng kế hoạch học tập

2.1. kế hoạch học tập

2.1.1. Đảm bảo được yêu cầu

2.2. quy trình lập kế hoạch học tập

2.2.1. Xác định mục tiêu

2.2.2. lập danh sách các môn học

2.2.3. Xác định các dữ liệu đầu vào

2.2.4. Kiểm tra tính hợp lí

2.3. kế hoạch là gì

2.3.1. Kế hoạch là những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình có thời gian, có nguồn lực có mục tiêu cụ thể và đặc biệt là thực hiện các mục tiêu được đặt ra

3. Giới thiệu các phương pháp và kĩ năng học tập

3.1. học trên lớp

3.1.1. chuẩn bị ở nhà

3.1.2. tập trung nghe giảng

3.1.3. thảo luận trên lớp

3.1.4. trình bày ý kiến

3.1.5. ghi chép

3.2. phương pháp học thông minh

3.2.1. Tự học

3.2.1.1. ôn tập lại kiến thức đã học

3.2.1.2. làm bài tập thực hành

3.2.1.3. tư duy, sáng tao

3.2.1.4. xem trước bài mới

3.2.2. học nhóm

3.2.2.1. học trước ở nhà

3.2.2.2. giài quyết những điểm còn vướng mắc

3.2.2.3. tư duy sáng tạo

3.3. kĩ năng học tập

3.3.1. kĩ năng nghe giảng

3.3.1.1. đọc bài trước ở nhà

3.3.1.2. vừa nghe giảng, vừa suy nghĩ, vừa nghe giảng, vừa chéo bài

3.3.1.3. NSánh các hoạt động gây phân tâm

3.3.2. Kĩ năng ghi chép

3.3.2.1. biết chọn lọc

3.3.2.2. trình bày khoa học có hệ thống

3.3.2.3. theo kịp tốc độ bài giảng

3.3.3. kĩ năng đọc giáo trình

3.3.3.1. đọc câu hỏi ôn tập

3.3.3.2. đọc tóm lược nộp dung chương

3.3.3.3. đọc tiêu đề và phân khu của chương

3.3.3.4. đọc các ý lớn

3.3.3.5. đọc chi tiết sau