KTDH TÍCH CỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KTDH TÍCH CỰC by Mind Map: KTDH TÍCH CỰC

1. KWL

2. SƠ ĐỒ TƯ DUY (MINDMAP)

3. KHĂN TRẢI BÀN

4. KỸ THUẬT PHÒNG TRANH

5. SẮM VAI

6. THẢO LUẬN

7. CHUYÊN GIA

8. TRÌNH BÀY 1 PHÚT

9. MẢNH GHÉP (JIGSAW)

10. CHIA SẺ NHÓM - ĐÔI (THINK-PAIR-SHARE)