Екологічне виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екологічне виховання by Mind Map: Екологічне виховання

1. Означення

1.1. цілеспрямоване формування екологічного стилю мислення, необхідних моральних і естетичних поглядів на природу і місця в ній людини як частини природи.

2. Сутність

2.1. особливості цього процесу: 1) ступінчастий характер: 2) тривалість; 3) складність; 4) стрибкуватість; 5) активність;

2.2. величезне значення психологічного аспекту, який включає в себе: 1) розвиток екологічної свідомості; 2) формування відповідних (природосообразности) потреб, мотивів і установок особистості; 3) вироблення моральних, естетичних почуттів, навичок і звичок; 4) виховання стійкої волі; 5) формування значимих цілей екологічної діяльності.

3. Мета

3.1. формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості. Це припускає дотримання моральних і правових принципів природокористування та пропаганду ідей його оптимізації, активну діяльність по вивченню й охороні природи своєї місцевості.

4. Завдання

4.1. 1. Формування наукових знань і уявлень про систему «людина-природа». Вони дозволяють зрозуміти, що відбувається в результаті взаємин людини й природи і як слід чинити з точки зору екологічної доцільності;

4.2. 2. Розвиток такого відношення до природи, яке визначає характер цілей взаємодії з природою, вибір мотивів і стратегій доцільного поведінки в природі;

4.3. 3. Формування системи умінь і навичок взаємодії з природою, спрямоване на здійснення доцільної екологічної діяльності.

5. Методи

5.1. методи формування свідомості: * переконання * вправа * приклад

5.2. методи формування позитивного досвіду поведінки в процесі життєдіяльності (рефлексивні методи): * переживання * самоаналіз * усвідомлення

5.3. методи заохочення і покарання (тренінг - ігрові методи): * ділові ігри * тренінги та ін

6. Вимоги

6.1. - доступність і посильність; - суспільну корисність; - творчий характер; - колективний характер екологічної діяльності; - активність і самостійну ініціативу учнів.

7. Виховні заходи

7.1. «Зелені легені планети»

7.1.1. Мета: в доступній та цікавій формі розкрити сутність сучасних проблем екології, сприяти нагромадженню екологічних знань; розвивати творчу та ділову активність, готовність до екологічної діяльності; ознайомити із заходами щодо охорони природи в Україні; спонукати до збереження неповторної краси нашого рідного краю, cприяти відродженню в очах громадськості престижу культурно-природної спадщини.

7.2. «Екологія та екологічні проблеми України»

7.2.1. Мета: формувати почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на землі; виховувати екологічну культуру учнів; розвивати потребу розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу.

7.3. «Екологія природи, екологія душі»

7.3.1. Мета: формувати екологічну культуру; учити аналізувати, робити висновки; виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природи.

7.4. «Екологічний слід»

7.4.1. Мета: познайомити студентів з досить простим, але одночасно продуктивним методом оцінки рівня свого впливу на навколишнє середовище, сприяти формуванню ключових компетентностей студентів в області енерго- та ресурсозбереження.