4 Đại Phân Tử

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 Đại Phân Tử by Mind Map: 4 Đại Phân Tử

1. Cacbonhidrat (đường)

1.1. -Cấu tạo từ 3 nguyên tố: Cacbon, hidro, oxi - Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

1.2. Chức năng - Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể - Là vật liệu cấu trúc cho tế bào

1.3. Chia làm 3 loại

1.3.1. Đường đơn

1.3.2. Đường đôi

1.3.3. Đường đa

2. Lipit

2.1. Mỡ

2.1.1. Cấu tạo từ 1 phân tử glixerol liên kết với 3 axit béo

2.1.2. Chức năng: Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

2.2. Phôtpholipit

2.2.1. Cấu tạo từ 1 phân tử glixerol và 2 axit béo

2.2.2. Chức năng: Cấu tạo nên các loại màng của tế bào

2.3. Steroit

2.3.1. Chức năng cấu tạo nên màng sinh chất và một số loại hoocmon.

2.3.2. Sắc tố và vitamin

2.3.2.1. Một số loại sắc tố và 1 số vitamin cũng có bản chất là lipit.

3. New Topic

4. New Topic