HINDU / SANATANI LITERATURE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HINDU / SANATANI LITERATURE by Mind Map: HINDU / SANATANI LITERATURE

1. SHRUTI

1.1. VEDA

1.1.1. RIG

1.1.1.1. MANTRA SAMHITA

1.1.1.2. BRAHMANA

1.1.1.2.1. AITEREYA

1.1.1.2.2. SANKHYANA

1.1.1.3. ARANYAKA

1.1.1.4. UPANISHAD

1.1.2. YAJUR

1.1.2.1. SHUKLA YAJURVEDA

1.1.2.1.1. MANTRA SAMHITA

1.1.2.1.2. BRAHMANA

1.1.2.1.3. ARANYAKA

1.1.2.1.4. UPANISHAD

1.1.2.2. KRISHNA YAJURVEDA / TAITTIRIYA

1.1.2.2.1. MANTRA SAMHITA

1.1.2.2.2. BRAHMANA

1.1.2.2.3. ARANYAKA

1.1.2.2.4. UPANISHAD

1.1.3. SAMA

1.1.3.1. MANTRA SAMHITA

1.1.3.2. BRAHMANA

1.1.3.3. ARANYAKA

1.1.3.4. UPANISHAD

1.1.4. ATHARVA

1.1.4.1. MANTRA SAMHITA

1.1.4.2. BRAHMANA

1.1.4.3. ARANYAKA

1.1.4.4. UPANISHAD

2. SMRITI

2.1. 18 SMRITIS

2.1.1. MANU SMRITI

2.1.2. YAJNAVALKYA SMRITI

2.1.3. PARASHARA SMRITI

2.1.4. 15 OTHERS

3. ITIHASA

3.1. VALMIKI RAMAYANA

3.2. YOGA VASHISTA

3.3. HAIVAMSA

3.4. MAHABHARATA

3.4.1. BHAGWAT GEETA

4. PURANA

4.1. 18 PURANA

5. AGAMAS

5.1. SHAIV

5.2. VAISHNAV

5.3. SAKTA

6. DARSHANA

6.1. NYAYA - GAUTAM RISHI

6.2. VAISHESHIK - KANAD RISHI

6.3. SANKHYA - KAPIL MUNI

6.4. YOGA SUTRA - MAHARISHI PATANJALI

6.5. PURVA MIMANSA - JAIMINI

6.6. UTTAR MIMANSA - BADRAYANA

6.6.1. VEDANTA

6.6.1.1. ADVAITA

6.6.1.2. VISISHTADVAITA

6.6.1.3. DVAITA

6.6.1.4. NIMBARAKA

6.6.1.5. SHUDHADVAITA

6.6.1.6. ACHINTYA BHEDA ABHEDA