Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CẦU - CUNG by Mind Map: CẦU - CUNG

1. II. Lý thuyết về cung

1.1. 1.Khái niệm

1.1.1. Cung: là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán muốn bán và có khả năng bán tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định

1.1.2. Lượng cung: là lượng bán hàng hoặc dịch vụ cụ thể mà người bán muốn bán và sẵn sàng bán tại mức giá đã cho trong khoảng thời gian nhất định

1.2. 2. Qui luật cung

1.2.1. P↑=>Q↑

1.2.2. P↓=>Q↓

1.3. 3. Các cách biểu diễn cung

1.3.1. Biểu cung

1.3.2. Đường cung

1.3.3. Hàm cung

1.3.3.1. Qx= f(Px) hàm cung dạng đơn giản

1.3.3.2. P= -(c/d) + (1/d)Qs hàm cung ngược

1.4. 4. Các nhân tố tác động tới cung

1.4.1. Giá của các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất( chi phí sản xuất)

1.4.2. Số lượng nhà sản xuất trong ngành

1.4.3. Các chính sách kinh tế của chính phủ

1.4.4. Lãi suất

1.4.5. Kỳ vọng giá cả và thu nhập

1.4.6. Điều kiện thời tiết khí hậu

1.4.7. Môi trường kinh doanh thuận lợi

1.4.8. Tiến bộ công nghệ(ứng dụng công nghệ mới làm tăng năng suất)

1.5. 5. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cung

1.5.1. sự di chuyển dọc: thay đổi của lượng cung do giá

1.5.2. Dịch chuyển đường cung: do các yếu tố khác ngoài giá thay đổi

1.6. 6. Cung các hãng và cung thị trường

1.6.1. Cung các hãng:

1.6.2. Cung thị trường:tổng tất cả các lượng cung về một mặt hàng bởi tất cả những người bán trong một nền kinh tế

2. I. Lý thuyết về cầu

2.1. 1. Khái niệm

2.1.1. Cầu: muốn mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau

2.1.2. Lượng cầu: muốn mua và có khả năng mua ở một mức giá nhất định

2.2. 2.Qui luật cầu

2.2.1. P ↑ => QD ↓

2.2.2. P ↓ => QD ↑

2.3. 3. Các cách mô tả cầu

2.3.1. Biểu cầu

2.3.2. Đường cầu

2.3.3. Hàm cầu

2.3.3.1. QD=f(P) hàm cầu thuận

2.3.3.2. P=f(QD) hàm cầu nghịch

2.3.3.3. QD= a.P+b (a<0)

2.4. 4. Các nhân tố ảnh hưởng cầu

2.4.1. Gía bán hàng hóa đó

2.4.1.1. P ↑ => QD ↓

2.4.1.2. P ↓ => QD ↑

2.4.2. Thu nhập dân cư

2.4.2.1. Hàng hóa bình thường

2.4.2.1.1. I↑ => Qd↑

2.4.2.2. Hàng hóa cấp thấp

2.4.2.2.1. I↑ => Qd↓

2.4.3. Gía các hàng hóa liên quan

2.4.3.1. Hàng thay thế

2.4.3.2. Hàng bỗ trợ

2.4.4. Qui mô dân cư

2.4.5. Các kỳ vọng của người tiêu dùng

2.5. 5. Sự di chuyển dọc và dịch chuyển của đường cầu

2.5.1. Di chuyển dọc đường cầu theo giá, giá thay đổi, cấc yếu tố khác không đổi

2.5.2. Dịch chuyên đường cầu: do các nhân tố ngoài giá thay đổi

2.6. 6. Cầu cá nhân và cầu thị trường

2.6.1. Cầu cá nhân là những mong muốn, sở thích của người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ

2.6.2. Cầu thị trường bằng tổng các mức cầu cá nhân( từ cầu cá nhân ta có thể suy ra được cầu thị trường)