Vận tải

Vietnamese Logistic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vận tải by Mind Map: Vận tải

1. Hàng không

1.1. Cước hàng không=Đơn giá cước x Khối lượng

1.2. Vận đơn AWB

1.2.1. Phát hành cho nhiều bên

1.2.2. Phân loại vận đơn

1.2.2.1. HAWB: Người giao nhận cấp

1.2.2.2. MAWB: Hãng hàng không cấp

1.3. Vận đơn hàng không

1.3.1. Biên lai giao hàng

1.3.2. Bằng chứng hợp đồng

2. Đường bộ

2.1. Giấy gửi hàng

2.1.1. Liên 1: Người gửi giữ

2.1.2. Liên 2: Giấy đi cùng hàng

2.1.3. Liên 3: Người chở giữ

2.2. Phân loại cước

2.2.1. Cước địa phương

2.2.2. Cước phổ thông

2.2.3. Cước đặc biệt

2.2.4. Các phí khác

3. Đường sắt

3.1. Vận đơn

3.1.1. Liên 5: Giấy báo

3.1.2. Liên 4: Lưu ga

3.1.3. Liên 3: Chủ hàng

3.1.4. Liên 2: Giấy theo hàng

3.1.5. Liên 1: Giấy gửi

3.2. Phương pháp gửi

3.2.1. Container trọng tải cao

3.2.2. Hàng lẻ < 5 tấn

3.2.3. Nguyên toa

3.3. Phân loại nhóm hàng hoá

3.3.1. Hàng có điều kiện đặc biệt

3.3.2. Không đc chở

3.3.3. Hàng không điều kiện