Cắt bệt trong BCR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cắt bệt trong BCR by Mind Map: Cắt bệt trong BCR

1. Nguyên tắc cắt:

1.1. 1.Thế bệt ngắn, Thường cắt tại dấu hiệu cắt. Nếu ko, cắt tại cây sau, đb là sau cây Hòa.

1.2. 2. Thế bệt dài, thường đi kèm nhiều dấu hiệu cắt, nên sẽ phá hết các dấu hiệu rồi mới cắt. - Thường số lần phá là bội số 3x. - Nếu cắt bất chợt, chưa đủ số lần phá, thì thường hồi cầu, & tạo bệt ngắn nữa.

2. Bệt & Bệt

2.1. Dấu hiệu

2.1.1. Dấu hiệu: 3 - 4 đường bệt cùng màu hoặc khác màu hội tụ. (gồm cả bệt đang đi)

2.1.2. Lưu ý 1: nếu chỉ có 2 đường bệt (gồm cả bệt đang đi), mà ko có dấu hiệu cắt khác đi kèm, thì thường chưa cắt tại đó, mà cắt tại cây sau (càng chắc hơn nếu có dấu hiệu cắt đơn tại cây sau)

2.1.3. Lưu ý 2: Trong đường bệt có cây Hòa, càng tăng thêm tỷ lệ cắt cao. -Đặc biệt: là cây Hòa vừa thuộc bệt đang đi & và thuộc bệt cắt thì CÂY CẠNH CÂY HÒA khả năng cắt cao.

2.2. Trường hợp

2.2.1. 02 & 03 bệt cùng màu với bệt đang đi hội tụ

2.2.1.1. Nếu có 02 bệt cùng quân, thì khả năng cắt cao hơn.

2.2.2. 02 bệt khác màu với bệt đang đi hội tụ

2.2.2.1. Thường cắt bệt ngắn có 4 cây trên 1 cột. - Dấu hiệu: 4 cây chỉ có 2 điểm số - Nếu ko cắt tại cây đó, sẽ cắt cây sau.

2.2.3. 02 bệt khác màu nhau hội tụ với bệt đang đi

2.3. Thế phổ biến

2.3.1. Góc chữ L

2.3.1.1. Lưu ý 1: Đường chéo còn lại kết hợp với góc chữ L là: - bệt cùng màu hoặc khác màu (có số quân bằng với 1 cạnh của góc chữ L, khả năng cắt càng cao) - Pingpong 02 -03 quân thôi. (dài hơn, chưa chắc cắt)

2.3.1.1.1. Đường chéo là bệt cùng màu có từ 02 cây liên tiếp gần điểm cắt trở lên.

2.3.1.1.2. Đường chéo là bệt khác màu

2.3.1.1.3. Đường chéo là pp

2.3.1.2. Lưu ý 2: 01 dấu hiệu góc chữ L chưa cắt là 2 hàng ngang dọc chênh nhau 1 cây.

2.3.1.3. Lưu ý 3: Với hình có nhiều góc chữ L liên tiếp, thì thường cắt ở góc chữ L cuối và trên cuối.

2.3.2. Góc chữ V

2.3.3. Góc số 9

2.3.3.1. Kèm theo dấu hiệu cắt khác thì càng chắc.

2.3.3.2. Dấu hiệu thường thấy: - 3 cây cột trước có 02 màu và cây thứ 4 của 2 đường ngang & đường chéo cùng màu

2.3.3.2.1. Khi không thỏa mãn, có thể ko cắt

2.3.3.3. Góc số 9 mở rộng: có cây Hòa hoặc cây khác màu ở giữa.

3. Bệt & Pingpong

3.1. PP Trong / Ngoài hội tụ với 1 bệt cùng màu

3.1.1. Sau điểm giao chưa cắt thì thường cắt ở cây sau. Hoặc có thể báo hiệu bệt dài

4. PP & PP

4.1. 02 PP Trong và/hoặc PP Ngoài cùng hội tụ, khả năng cắt cao

4.1.1. - TH1: 2 đường pp cùng màu kết thúc, không có thành phần trong bệt, ra chính màu đó

4.1.2. - TH2: 2 đường pp TRONG cùng màu kết thúc, cắt bệt

4.1.3. - TH3: PP trong & và ngoài hội tụ cắt bệt

4.2. Lưu ý: Chỉ cần 1 đường pp cắt bệt nếu cây trước đó chưa cắt bởi dấu hiệu cắt khác.

4.2.1. Sau cây Hòa

4.2.2. Sau cây bệt có điểm bằng điểm cây đầu bệt

5. Thế cắt khác

5.1. 02 dòng trên dưới giống nhau trên 4 cây

5.1.1. Cắt khi đi kèm dấu hiệu cắt khác

5.1.1.1. Đường pp ngoài, pp trong

5.1.1.2. Hàng bệt dòng dưới mạnh, cùng màu bệt

5.1.1.3. 02 đường bệt cùng màu hội tụ

5.1.1.4. Góc số 9, góc số 4

5.1.2. Ko có dấu hiệu cắt, thường cắt tại cây sau

5.2. Cạnh & Sau cây Hòa cắt bệt

5.2.1. Cạnh cây Hòa của bệt - Có dấu hiệu cắt - Sau cây dấu hiệu cắt mà chưa cắt

5.2.1.1. Thường cắt ở dòng 2

5.2.1.2. Bệt có 02 cây hòa liền nhau thường cắt ở cây Hòa 2

5.2.2. Sau cây hòa thứ 2 trở lên của bệt dài

5.3. Góc số 4